دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
4BNB321.22 دلار17,024,422 تومان0.04%2.75%3.88%Ƀ 0.0115254150.72 میلیارد دلار476.43 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
7ADA0.362611 دلار19,218 تومان0.35%4.77%7.79%Ƀ 0.0000130112.59 میلیارد دلار320.04 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
8MATIC1.10 دلار58,080 تومان0.17%4.67%7.69%Ƀ 0.000039329.95 میلیارد دلار432.81 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "0.00%
10SOL21.06 دلار1,116,098 تومان0.75%7.20%4.54%Ƀ 0.000755598.08 میلیارد دلار500.14 میلیون دلار383.78 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "0.00%
12DOT6.10 دلار323,393 تومان0.40%4.90%4.45%Ƀ 0.000218937.14 میلیارد دلار188.51 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
15TRX0.063891 دلار3,386 تومان0.03%0.35%3.51%Ƀ 0.000002295.82 میلیارد دلار392.69 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.07" برابر "0.00%
16AVAX17.13 دلار907,627 تومان0.00%3.20%3.46%Ƀ 0.000614465.58 میلیارد دلار179.02 میلیون دلار325.72 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "0.00%
20ATOM11.34 دلار601,184 تومان0.78%3.94%11.26%Ƀ 0.000407003.25 میلیارد دلار128.64 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
33HBAR0.060091 دلار3,185 تومان0.16%5.37%3.37%Ƀ 0.000002161.81 میلیارد دلار31.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "0.00%
35NEAR2.00 دلار106,133 تومان0.32%3.40%1.95%Ƀ 0.000071851.73 میلیارد دلار109.84 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "0.00%
37VET0.023044 دلار1,221 تومان0.11%3.04%1.08%Ƀ 0.000000831.67 میلیارد دلار49.28 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "0.00%
38ALGO0.211416 دلار11,205 تومان0.45%4.63%2.05%Ƀ 0.000007591.51 میلیارد دلار64.15 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "0.00%
43EOS1.19 دلار62,895 تومان0.33%2.39%7.07%Ƀ 0.000042581.29 میلیارد دلار192.38 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.15" برابر "0.00%
44FTM0.460015 دلار24,381 تومان0.52%8.97%1.63%Ƀ 0.000016511.28 میلیارد دلار290.10 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "0.00%
49XTZ1.14 دلار60,254 تومان0.22%4.22%4.61%Ƀ 0.000040791.06 میلیارد دلار23.26 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "0.00%
52THETA1.01 دلار53,781 تومان0.31%3.30%3.01%Ƀ 0.000036411.01 میلیارد دلار19.98 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
57NEO12.60 دلار668,005 تومان1.26%1.14%6.69%Ƀ 0.00045223889.06 میلیون دلار118.24 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.13" برابر "0.00%
62MINA0.83971 دلار44,505 تومان1.60%1.47%1.62%Ƀ 0.00003013732.96 میلیون دلار84.04 میلیون دلار872.88 میلیون MINAبی نهایت0.11" برابر "0.00%
68DASH61.60 دلار3,264,944 تومان0.88%3.38%11.95%Ƀ 0.00221034689.80 میلیون دلار137.13 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.20" برابر "0.00%
80BTT0.00000060921556 دلار0 تومان0.03%2.93%10.09%Ƀ 0.00000000579.62 میلیون دلار12.55 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
95KAVA0.864569 دلار45,822 تومان0.31%3.03%13.12%Ƀ 0.00003102392.16 میلیون دلار21.46 میلیون دلار453.59 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "0.00%
104XEM0.038896 دلار2,062 تومان0.34%2.59%1.00%Ƀ 0.00000140350.07 میلیون دلار12.29 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.04" برابر "0.00%
106QTUM3.25 دلار171,989 تومان0.37%2.36%10.17%Ƀ 0.00011643339.39 میلیون دلار81.35 میلیون دلار104.59 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.24" برابر "0.00%
110ANKR0.03413 دلار1,809 تومان1.67%1.74%4.63%Ƀ 0.00000122329.79 میلیون دلار53.20 میلیون دلار9.66 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.16" برابر "0.00%
115DCR21.57 دلار1,143,163 تومان1.47%7.53%6.99%Ƀ 0.00077391319.79 میلیون دلار19.73 میلیون دلار14.83 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.06" برابر "0.00%
122FET0.365582 دلار19,376 تومان0.06%6.38%14.49%Ƀ 0.00001312299.38 میلیون دلار51.60 میلیون دلار818.91 میلیون FETبی نهایت0.17" برابر "0.00%
123KSM33.58 دلار1,779,792 تومان0.15%3.78%4.31%Ƀ 0.00120491284.43 میلیون دلار17.40 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
125OMG2.01 دلار106,482 تومان0.36%12.09%41.80%Ƀ 0.00007209281.77 میلیون دلار380.19 میلیون دلار140.25 میلیون OMG140.25 میلیون OMG1.35" برابر "0.00%
132ONE0.020606 دلار1,092 تومان1.08%6.42%0.90%Ƀ 0.00000074271.19 میلیون دلار23.46 میلیون دلار13.16 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "0.00%
137WAVES2.16 دلار114,556 تومان0.45%4.75%2.80%Ƀ 0.00007755239.88 میلیون دلار47.44 میلیون دلار110.98 میلیون WAVESبی نهایت0.20" برابر "0.00%
139IOTX0.024947 دلار1,322 تومان0.97%2.42%0.15%Ƀ 0.00000090235.72 میلیون دلار22.57 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.10" برابر "0.00%
152ICX0.218314 دلار11,571 تومان0.00%0.30%3.80%Ƀ 0.00000783207.56 میلیون دلار8.41 میلیون دلار950.74 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
155ONT0.228066 دلار12,087 تومان0.13%3.85%1.37%Ƀ 0.00000818199.61 میلیون دلار16.96 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "0.00%
158IOST0.01038 دلار550 تومان0.25%5.72%0.62%Ƀ 0.00000037194.20 میلیون دلار14.71 میلیون دلار18.71 میلیارد IOST90.00 میلیارد IOST0.08" برابر "0.00%
164LPT6.78 دلار359,446 تومان0.18%5.34%11.38%Ƀ 0.00024334186.54 میلیون دلار19.10 میلیون دلار27.51 میلیون LPTبی نهایت0.10" برابر "0.00%
165HIVE0.393054 دلار20,832 تومان0.07%2.18%5.51%Ƀ 0.00001410186.45 میلیون دلار3.81 میلیون دلار474.36 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
168ELF0.309716 دلار16,415 تومان0.11%0.54%0.29%Ƀ 0.00001111183.15 میلیون دلار18.26 میلیون دلار591.36 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.10" برابر "0.00%
176POLY0.180864 دلار9,586 تومان1.89%1.25%0.51%Ƀ 0.00000649167.30 میلیون دلار215.33 هزار دلار925.00 میلیون POLYبی نهایت0.00" برابر "0.00%
192LSK1.07 دلار56,559 تومان0.24%0.66%2.70%Ƀ 0.00003829137.56 میلیون دلار2.96 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.02" برابر "0.00%
194SYS0.177296 دلار9,397 تومان0.24%0.70%3.33%Ƀ 0.00000636133.61 میلیون دلار2.52 میلیون دلار753.57 میلیون SYSبی نهایت0.02" برابر "0.00%
256SCRT0.6489 دلار34,392 تومان0.19%3.52%7.27%Ƀ 0.00002328105.96 میلیون دلار2.07 میلیون دلار163.30 میلیون SCRTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
263REN0.102079 دلار5,410 تومان0.83%7.41%7.75%Ƀ 0.00000366101.98 میلیون دلار20.46 میلیون دلار999.04 میلیون REN1,000.00 میلیون REN0.20" برابر "0.00%
266CTSI0.1493 دلار7,913 تومان0.30%3.00%0.13%Ƀ 0.0000053699.45 میلیون دلار5.50 میلیون دلار666.12 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.06" برابر "0.00%
274ANT2.42 دلار128,122 تومان1.07%0.78%1.84%Ƀ 0.0000867496.77 میلیون دلار7.93 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
291ARDR0.089125 دلار4,724 تومان0.26%3.07%3.68%Ƀ 0.0000032089.04 میلیون دلار1.75 میلیون دلار999.00 میلیون ARDR999.00 میلیون ARDR0.02" برابر "0.00%
294STEEM0.203779 دلار10,800 تومان0.42%3.78%1.93%Ƀ 0.0000073187.61 میلیون دلار1.67 میلیون دلار429.95 میلیون STEEMبی نهایت0.02" برابر "0.00%
339QKC0.010862 دلار576 تومان0.20%2.85%6.10%Ƀ 0.0000003969.52 میلیون دلار3.68 میلیون دلار6.40 میلیارد QKC10.00 میلیارد QKC0.05" برابر "0.00%
379ARK0.323174 دلار17,128 تومان0.08%1.51%6.53%Ƀ 0.0000116054.87 میلیون دلار5.34 میلیون دلار169.78 میلیون ARKبی نهایت0.10" برابر "0.00%