دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
68SAND0.514524 دلار29,593 تومان0.01%1.35%0.76%Ƀ 0.000009991.15 B دلار83.30 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.07" برابر "0.00%
70AXS8.06 دلار463,656 تومان0.05%0.57%2.15%Ƀ 0.000156451.11 B دلار45.69 M دلار137.54 M AXS270.00 M AXS0.04" برابر "0.00%
80MANA0.502854 دلار28,922 تومان0.16%0.18%1.00%Ƀ 0.00000976951.95 M دلار61.60 M دلار1.89 B MANAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
95GALA0.030094 دلار1,731 تومان0.75%0.42%10.86%Ƀ 0.00000058836.61 M دلار72.07 M دلار27.80 B GALAبی نهایت0.09" برابر "0.00%
131ENJ0.349557 دلار20,105 تومان0.43%0.67%5.54%Ƀ 0.00000678482.33 M دلار14.74 M دلار1.38 B ENJبی نهایت0.03" برابر "0.00%
159ILV98.80 دلار5,682,432 تومان0.05%2.15%0.18%Ƀ 0.00191737372.21 M دلار10.34 M دلار3.77 M ILVبی نهایت0.03" برابر "0.00%
257WAXP0.062568 دلار3,599 تومان0.04%1.20%3.93%Ƀ 0.00000121213.61 M دلار5.73 M دلار3.41 B WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
287PYR6.74 دلار387,795 تومان0.08%1.50%5.92%Ƀ 0.00013085183.27 M دلار8.27 M دلار27.18 M PYR50.00 M PYR0.05" برابر "0.00%
306YGG0.530999 دلار30,541 تومان0.35%0.76%1.53%Ƀ 0.00001031165.39 M دلار21.10 M دلار311.46 M YGGبی نهایت0.13" برابر "0.00%
316SLP0.00376 دلار216 تومان0.02%0.53%1.52%Ƀ 0.00000007155.39 M دلار11.76 M دلار41.32 B SLPبی نهایت0.08" برابر "0.00%
383AGLD1.43 دلار81,981 تومان0.38%0.98%2.31%Ƀ 0.00002766110.17 M دلار6.23 M دلار77.29 M AGLDبی نهایت0.06" برابر "0.00%
397ALICE