دسته بندی گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
46MANA0.586215 دلار31,069 تومان0.28%4.01%9.06%Ƀ 0.000021431.09 میلیارد دلار73.13 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "0.00%
53AXS8.32 دلار440,873 تومان1.15%4.02%5.52%Ƀ 0.00030408961.65 میلیون دلار54.77 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.06" برابر "0.00%
55SAND0.631752 دلار33,483 تومان0.03%4.01%6.71%Ƀ 0.00002309947.29 میلیون دلار109.82 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "0.00%
97ENJ0.386004 دلار20,458 تومان0.51%3.59%8.31%Ƀ 0.00001411386.00 میلیون دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.06" برابر "0.00%
128GALA0.039673 دلار2,103 تومان0.17%6.11%9.66%Ƀ 0.00000145276.80 میلیون دلار153.13 میلیون دلار6.98 میلیارد GALAبی نهایت0.55" برابر "0.00%
179WAXP0.066991 دلار3,551 تومان0.18%3.70%6.07%Ƀ 0.00000245162.35 میلیون دلار3.09 میلیون دلار2.42 میلیارد WAXPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
184ILV62.80 دلار3,328,425 تومان0.23%8.40%13.59%Ƀ 0.00229568149.46 میلیون دلار14.30 میلیون دلار2.38 میلیون ILV10.00 میلیون ILV0.10" برابر "0.00%
239PLA0.221449 دلار11,737 تومان0.03%4.29%0.48%Ƀ 0.00000810119.11 میلیون دلار6.35 میلیون دلار537.86 میلیون PLA700.00 میلیون PLA0.05" برابر "0.00%
245SLP0.002686 دلار142 تومان0.01%3.22%7.77%Ƀ 0.00000010113.76 میلیون دلار9.56 میلیون دلار42.35 میلیارد SLPبی نهایت0.08" برابر "0.00%
252MC0.288123 دلار15,270 تومان0.18%3.61%7.83%Ƀ 0.00001053107.19 میلیون دلار2.79 میلیون دلار372.03 میلیون MC669.81 میلیون MC0.03" برابر "0.00%
268PYR3.58 دلار189,818 تومان0.61%2.94%1.87%Ƀ 0.0001309297.35 میلیون دلار7.22 میلیون دلار27.18 میلیون PYR50.00 میلیون PYR0.07" برابر "0.00%
289MBOX0.477733 دلار25,320 تومان0.13%3.61%8.07%Ƀ 0.0000174688.36 میلیون دلار7.13 میلیون دلار184.95 میلیون MBOX1,000.00 میلیون MBOX0.08" برابر "0.00%
328ALICE1.51 دلار80,145 تومان0.25%3.29%9.07%Ƀ 0.0000552872.69 میلیون دلار20.50 میلیون دلار48.07 میلیون ALICE100.00 میلیون ALICE0.28" برابر "0.00%
343TLM0.019334 دلار1,025 تومان0.15%5.87%1.64%Ƀ 0.0000007167.21 میلیون دلار8.37 میلیون دلار3.48 میلیارد TLM10.00 میلیارد TLM0.12" برابر "0.00%
369YGG0.252119 دلار13,362 تومان0.32%10.85%2.85%Ƀ 0.0000092256.69 میلیون دلار24.54 میلیون دلار224.87 میلیون YGG1,000.00 میلیون YGG0.43" برابر "0.00%
385DAR0.17183 دلار9,107 تومان0.12%5.12%5.18%Ƀ 0.0000062853.35 میلیون دلار19.98 میلیون دلار310.49 میلیون DAR800.00 میلیون DAR0.37" برابر "0.00%
387GHST1.18 دلار62,515 تومان0.17%3.47%6.33%Ƀ 0.0000431253.19 میلیون دلار4.22 میلیون دلار45.10 میلیون GHSTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
468LOKA0.49208 دلار26,080 تومان0.37%4.35%11.37%Ƀ 0.0000179936.35 میلیون دلار4.77 میلیون دلار73.87 میلیون LOKA500.00 میلیون LOKA0.13" برابر "0.00%
541AGLD0.408915 دلار21,672 تومان0.21%4.13%8.41%Ƀ 0.0000149528.69 میلیون دلار6.68 میلیون دلار70.17 میلیون AGLDبی نهایت0.23" برابر "0.00%
1172VXL0.012291 دلار651 تومان0.03%4.63%11.89%Ƀ 0.000000452.71 میلیون دلار319.52 هزار دلار220.38 میلیون VXL500.00 میلیون VXL0.12" برابر "0.00%
2952BNX77.57 دلار4,111,209 تومان0.02%0.45%2.20%Ƀ 0.002835590.00 دلار510.75 هزار دلار0.00 BNX21.00 میلیون BNX0.00" برابر "0.00%