دسته بندی بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۱BTC۲۳,۴۷۵.۵۲ دلار۱,۰۴۲,۱۷۲,۰۲۶ تومان۰.۴۲%۲.۱۲%۲.۴۱%Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۲.۵۲ میلیارد دلار۲۱.۸۴ میلیارد دلار۱۹.۲۸ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲ETH۱,۶۰۸.۹۳ دلار۷۱,۴۲۷,۰۲۳ تومان۰.۴۶%۲.۱۷%۱.۶۷%Ƀ ۰.۰۶۸۵۳۶۶۹۱۹۶.۸۹ میلیارد دلار۷.۱۶ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۳USDT۱.۰۰ دلار۴۴,۴۰۴ تومان۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۱۶۷.۶۴ میلیارد دلار۲۷.۸۹ میلیارد دلار۶۷.۶۲ میلیارد USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "۰.۰۰%
۴BNB۳۱۴.۲۴ دلار۱۳,۹۵۰,۴۱۶ تومان۰.۴۰%۲.۸۹%۳.۰۸%Ƀ ۰.۰۱۳۳۸۵۹۱۴۹.۶۲ میلیارد دلار۵۴۷.۹۸ میلیون دلار۱۵۷.۹۰ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷BUSD۱.۰۰ دلار۴۴,۳۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۱%۰.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰۱۵.۷۸ میلیارد دلار۸.۰۴ میلیارد دلار۱۵.۷۸ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۵۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲TWT۱.۷۸ دلار۷۹,۱۵۳ تومان۰.۷۲%۴.۵۵%۱۷.۳۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۹۵۷۴۲.۸۷ میلیون دلار۵۶.۵۴ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۶۶CAKE۴.۰۸ دلار۱۸۱,۰۹۷ تومان۰.۵۲%۳.۰۲%۵.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۳۷۷۶۹۵.۹۰ میلیون دلار۳۴.۹۷ میلیون دلار۱۷۰.۵۹ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۹۱GALA۰.۰۵۹۰۸۸ دلار۲,۶۲۳ تومان۰.۱۰%۵.۲۸%۱۸.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۲۴۱۲.۲۷ میلیون دلار۵۱۹.۲۱ میلیون دلار۶.۹۸ میلیارد GALAبی نهایت۱.۲۶" برابر "۰.۰۰%
۱۳۴BNX۸۷.۳۷ دلار۳,۸۷۸,۹۲۲ تومان۰.۰۸%۱.۶۲%۹.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۱۹۶۲۵۱.۴۱ میلیون دلار۴.۴۸ میلیون دلار۲.۸۸ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۱۵۴ONT۰.۲۱۷۶۳۷ دلار۹,۶۶۲ تومان۰.۵۲%۲.۳۲%۶.۱۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۲۷۱۹۰.۴۹ میلیون دلار۹.۲۸ میلیون دلار۸۷۵.۲۵ میلیون ONT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ONT۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۶۶SXP۰.۲۹۸۴۳۸ دلار۱۳,۲۴۹ تومان۰.۵۲%۱.۲۳%۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۷۱۱۶۵.۰۵ میلیون دلار۹.۳۹ میلیون دلار۵۵۳.۰۶ میلیون SXPبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۱۶۷SFP۰.۴۹۴۹۱۶ دلار۲۱,۹۷۱ تومان۰.۰۹%۱.۴۸%۷.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۱۰۸۱۶۰.۵۵ میلیون دلار۶.۷۹ میلیون دلار۳۲۴.۴۰ میلیون SFP۵۰۰.۰۰ میلیون SFP۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲۶۵MBOX۰.۵۶۴۱۰۶ دلار۲۵,۰۴۳ تومان۱.۰۹%۷.۹۰%۱۵.۵۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۰۳۹۷.۲۱ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱۷۲.۳۲ میلیون MBOX۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MBOX۰.۲۴" برابر "۰.۰۰%
۲۹۱MDX۰.۰۸۹۶۴۱ دلار۳,۹۸۰ تومان۰.۰۸%۰.۲۴%۶.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۲۸۴.۷۰ میلیون دلار۳.۸۸ میلیون دلار۹۴۴.۸۸ میلیون MDXبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۲۹۴DAR۰.۲۷۱۶۴۲ دلار۱۲,۰۵۹ تومان۰.۱۷%۳.۵۵%۶۱.۱۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۷۸۴.۳۴ میلیون دلار۱۰۸.۱۳ میلیون دلار۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۸۰۰.۰۰ میلیون DAR۱.۲۸" برابر "۰.۰۰%
۲۹۷BSW۰.۲۲۱۴۲۲ دلار۹,۸۳۰ تومان۰.۳۸%۳.۴۴%۱۲.۱۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۴۳۸۲.۶۰ میلیون دلار۵.۹۱ میلیون دلار۳۷۳.۰۲ میلیون BSW۷۰۰.۰۰ میلیون BSW۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۰۶XVS۵.۴۳ دلار۲۴۰,۹۵۴ تومان۰.۰۶%۲.۳۳%۷.۸۵%Ƀ ۰.۰۰۰۲۳۱۲۰۷۹.۲۴ میلیون دلار۲.۵۱ میلیون دلار۱۴.۶۰ میلیون XVS۲۹.۷۵ میلیون XVS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۱۱TLM۰.۰۲۲۸۳۴ دلار۱,۰۱۴ تومان۰.۴۳%۰.۲۵%۲۷.۷۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۷۷۶.۹۸ میلیون دلار۵۱.۳۸ میلیون دلار۳.۳۷ میلیارد TLM۱۰.۰۰ میلیارد TLM۰.۶۷" برابر "۰.۰۰%
۳۵۷DODO۰.۱۳۴۱۸۳ دلار۵,۹۵۷ تومان۰.۵۵%۲.۲۵%۴.۰۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۲۵۸.۳۰ میلیون دلار۷.۲۶ میلیون دلار۴۳۴.۴۷ میلیون DODO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DODO۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۷۴C98۰.۲۴۶۶۱ دلار۱۰,۹۴۸ تومان۰.۱۶%۰.۲۷%۳.۲۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۰۵۳.۵۰ میلیون دلار۱۳.۲۵ میلیون دلار۲۱۶.۹۴ میلیون C98۱,۰۰۰.۰۰ میلیون C98۰.۲۵" برابر "۰.۰۰%
۳۹۲COCOS۰.۶۸۷۱۶۷ دلار۳۰,۵۰۶ تومان۱.۱۹%۴.۴۲%۸.۹۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۲۷۴۸.۸۲ میلیون دلار۳۱.۸۴ میلیون دلار۷۱.۰۵ میلیون COCOS۱۰۰.۰۰ میلیون COCOS۰.۶۵" برابر "۰.۰۰%
۴۰۶POLS۰.۴۶۹۷۳۴ دلار۲۰,۸۵۳ تومان۰.۸۶%۶.۸۲%۱۶.۸۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۰۱۴۶.۶۱ میلیون دلار۴.۵۴ میلیون دلار۹۹.۲۲ میلیون POLSبی نهایت۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۷ALPACA۰.۲۸۶۹۲۲ دلار۱۲,۷۳۸ تومان۰.۲۴%۲.۲۶%۵.۴۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۲۴۳.۸۴ میلیون دلار۲.۷۶ میلیون دلار۱۵۲.۷۹ میلیون ALPACA۱۸۸.۰۰ میلیون ALPACA۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۴۳۸BAKE۰.۲۰۵۲۲۶ دلار۹,۱۱۱ تومان۰.۱۵%۲.۲۹%۱۳.۲۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۷۴۳۹.۷۲ میلیون دلار۵.۵۱ میلیون دلار۱۹۳.۵۳ میلیون BAKEبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۴۶۰LINA۰.۰۰۷۵۸۱ دلار۳۳۷ تومان۰.۲۰%۱.۴۲%۵.۰۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۲۳۵.۵۸ میلیون دلار۵.۵۰ میلیون دلار۴.۶۹ میلیارد LINA۱۰.۰۰ میلیارد LINA۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۵۲۴BEL۰.۵۹۱۷۴۲ دلار۲۶,۲۷۰ تومان۰.۰۹%۱.۷۷%۹.۸۳%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۵۲۱۲۸.۴۰ میلیون دلار۳.۷۴ میلیون دلار۴۸.۰۰ میلیون BEL۱۰۰.۰۰ میلیون BEL۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۵۶۱PSG۶.۵۹ دلار۲۹۲,۶۶۲ تومان۰.۱۰%۰.۸۶%۱.۳۰%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۰۸۲۲۵.۳۲ میلیون دلار۳.۲۲ میلیون دلار۳.۸۴ میلیون PSG۲۰.۰۰ میلیون PSG۰.۱۳" برابر "۰.۰۰%
۶۴۷AUTO۳۲۰.۸۷ دلار۱۴,۲۴۴,۵۱۵ تومان۰.۸۹%۶.۴۷%۱۱.۹۹%Ƀ ۰.۰۱۳۶۶۸۱۰۱۷.۰۱ میلیون دلار۶.۱۷ میلیون دلار۵۳.۰۰ هزار AUTO۸۰.۰۰ هزار AUTO۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۶۶۵FUND۰.۴۶۴۱۱۸ دلار۲۰,۶۰۴ تومان۱.۵۹%۳۰.۱۱%۳۸.۶۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۹۷۷۱۵.۹۹ میلیون دلار۹۱۶.۶۸ هزار دلار۳۴.۴۵ میلیون FUNDبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۷۰۶FOR۰.۰۲۰۲۳۲ دلار۸۹۸ تومان۰.۳۳%۲.۸۲%۷.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۶۱۲.۹۴ میلیون دلار۲.۵۲ میلیون دلار۶۳۹.۵۲ میلیون FOR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون FOR۰.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۷۱۳BTCST۱.۰۳ دلار۴۵,۸۲۶ تومان۱.۶۰%۳.۴۱%۲.۹۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۹۷۱۲.۶۰ میلیون دلار۱۵۴.۶۸ هزار دلار۱۲.۲۰ میلیون BTCST۱۵.۰۰ میلیون BTCST۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۴۷OG۲.۹۸ دلار۱۳۲,۱۲۷ تومان۰.۰۹%۱.۵۸%۱.۷۹%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۶۷۸۱۱.۱۸ میلیون دلار۲.۵۲ میلیون دلار۳.۷۶ میلیون OGبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۷۵۴ATM۳.۳۴ دلار۱۴۸,۴۹۷ تومان۰.۴۲%۰.۱۹%۶.۴۲%Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۲۴۹۱۰.۹۹ میلیون دلار۳.۷۵ میلیون دلار۳.۲۸ میلیون ATMبی نهایت۰.۳۴" برابر "۰.۰۰%
۷۶۷JUV۳.۰۵ دلار۱۳۵,۴۱۸ تومان۰.۰۹%۰.۷۶%۲.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۹۴۱۰.۴۰ میلیون دلار۱.۱۹ میلیون دلار۳.۴۱ میلیون JUV۲۰.۰۰ میلیون JUV۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۸۶۲ASR۲.۹۴ دلار۱۳۰,۵۹۱ تومان۰.۵۱%۱.۵۶%۰.۳۷%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۵۳۱۶.۷۰ میلیون دلار۱.۸۴ میلیون دلار۲.۲۸ میلیون ASRبی نهایت۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۲۵۷SPARTA۰.۰۱۳۷۴۳ دلار۶۱۰ تومان۰.۰۶%۱۴.۱۳%۴.۸۹%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۹۱.۷۰ میلیون دلار۴۴.۴۰ هزار دلار۱۲۳.۶۴ میلیون SPARTA۳۰۰.۰۰ میلیون SPARTA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۵۱۲TCT۰.۰۰۰۷۷ دلار۳۴ تومان۰.۰۵%۶.۱۶%۵.۱۴%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۷۶۴.۲۰ هزار دلار۱۰۳.۵۲ هزار دلار۹۹۲.۴۴ میلیون TCTبی نهایت۰.۱۴" برابر "۰.۰۰%
۲۶۱۸BETH۱,۵۸۱.۷۸ دلار۷۰,۲۲۱,۴۶۶ تومان۰.۳۹%۲.۲۳%۱.۵۶%Ƀ ۰.۰۶۷۳۷۹۹۲۰.۰۰ دلار۵.۶۳ میلیون دلار۰.۰۰ BETHبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)