دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC27,115.51 دلار1,366,323,317 تومان0.05%0.14%2.33%Ƀ 1.00000000528.79 B دلار6.45 B دلار19.50 M BTC21.00 M BTC0.01" برابر "0.00%
2ETH1,674.47 دلار84,374,831 تومان0.08%0.35%5.31%Ƀ 0.06175320201.34 B دلار3.27 B دلار120.24 M ETHبی نهایت0.02" برابر "0.00%
4BNB214.06 دلار10,786,489 تومان0.04%0.80%2.11%Ƀ 0.0078945432.93 B دلار306.49 M دلار153.85 M BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
29BUSD1.00 دلار50,417 تومان0.02%0.00%0.01%Ƀ 0.000036902.26 B دلار726.78 M دلار2.26 B BUSDبی نهایت0.32" برابر "0.00%
90GALA0.014676 دلار740 تومان0.83%2.68%10.01%Ƀ 0.00000054359.73 M دلار43.54 M دلار24.51 B GALA50.00 B GALA0.12" برابر "0.00%
92TWT0.78026 دلار39,317 تومان0.16%0.10%1.41%Ƀ 0.00002878325.10 M دلار8.06 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.02" برابر "0.00%
104CAKE1.17 دلار58,907 تومان0.03%0.43%2.16%Ƀ 0.00004311265.63 M دلار14.41 M دلار227.22 M CAKE750.00 M CAKE0.05" برابر "0.00%
153SXP0.292882 دلار14,758 تومان0.27%0.79%0.21%Ƀ 0.00001080169.72 M دلار8.80 M دلار579.49 M SXPبی نهایت0.05" برابر "0.00%
162ONT0.17297 دلار8,716 تومان0.22%0.62%2.37%Ƀ 0.00000638151.39 M دلار5.60 M دلار875.25 M ONT1,000.00 M ONT0.04" برابر "0.00%
200C980.151101 دلار7,614 تومان0.17%0.24%8.41%Ƀ 0.0000055789.49 M دلار5.89 M دلار592.22 M C981,000.00 M C980.07" برابر "0.00%
281XVS4.81 دلار242,327 تومان0.01%1.95%4.20%Ƀ 0.0001773674.71 M دلار2.56 M دلار15.53 M XVS30.00 M XVS0.03" برابر "0.00%
351MDX0.056705 دلار2,857 تومان0.96%2.07%2.21%Ƀ 0.0000020953.88 M دلار2.04 M دلار950.25 M MDXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
367MBOX0.239528 دلار12,070 تومان0.04%1.92%3.13%Ƀ 0.0000088351.02 M دلار3.56 M دلار213.00 M MBOX1,000.00 M MBOX0.07" برابر "0.00%
428DAR0.094571 دلار4,765 تومان0.08%6.50%11.41%Ƀ 0.0000034937.73 M دلار26.50 M دلار398.95 M DAR800.00 M DAR0.70" برابر "0.00%
439BAKE0.12614 دلار6,356 تومان0.26%8.94%15.28%Ƀ 0.0000046536.55 M دلار16.33 M دلار289.77 M BAKEبی نهایت0.45" برابر "0.00%
472