دسته بندی متاورس

دسته بندی ارزهای متاورس

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای متاورس
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۰MANA۰.۷۵۸۹۰۱ دلار۳۴,۰۶۷ تومان۱.۱۰%۴.۴۷%۵.۶۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۸۵۱.۴۱ میلیارد دلار۵۰۰.۳۹ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۳۶" برابر "۰.۰۰%
۴۵AXS۱۱.۲۳ دلار۵۰۴,۱۱۲ تومان۰.۲۶%۵.۶۳%۷.۹۸%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۶۱۱۱.۱۳ میلیارد دلار۲۵۷.۰۱ میلیون دلار۱۰۱.۰۴ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۴۶SAND۰.۷۴۳۹۵۵ دلار۳۳,۳۹۶ تومان۰.۳۵%۶.۰۳%۶.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۲۲۰۱.۱۲ میلیارد دلار۳۰۳.۶۳ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۷۷ILV۶۷.۶۹ دلار۳,۰۳۸,۴۸۲ تومان۰.۷۷%۳.۹۹%۱۰.۶۵%Ƀ ۰.۰۰۲۹۲۹۹۸۱۳۷.۸۶ میلیون دلار۳۷.۳۰ میلیون دلار۲.۰۴ میلیون ILV۱۰.۰۰ میلیون ILV۰.۲۷" برابر "۰.۰۰%
۱۸۱SLP۰.۰۰۳۰۶ دلار۱۳۷ تومان۰.۲۱%۵.۲۲%۶.۶۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۳۱۳۰.۲۳ میلیون دلار۲۲.۹۸ میلیون دلار۴۲.۵۶ میلیارد SLPبی نهایت۰.۱۸" برابر "۰.۰۰%
۲۴۲PYR۳.۹۰ دلار۱۷۵,۱۴۶ تومان۰.۲۷%۵.۹۸%۰.۰۵%Ƀ ۰.۰۰۰۱۶۸۸۹۱۰۶.۰۶ میلیون دلار۲۱.۱۸ میلیون دلار۲۷.۱۸ میلیون PYR۵۰.۰۰ میلیون PYR۰.۲۰" برابر "۰.۰۰%
۲۷۶DAR۰.۲۸۲۳ دلار۱۲,۶۷۲ تومان۱.۷۷%۳.۹۲%۶۷.۱۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۲۲۸۷.۶۵ میلیون دلار۷۷.۴۳ میلیون دلار۳۱۰.۴۹ میلیون DAR۸۰۰.۰۰ میلیون DAR۰.۸۸" برابر "۰.۰۰%
۳۰۶ALICE۱.۸۵ دلار۸۲,۸۴۱ تومان۰.۱۹%۰.۵۴%۱۲.۶۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۹۸۸۷۶.۵۳ میلیون دلار۱۶۷.۲۷ میلیون دلار۴۱.۴۷ میلیون ALICE۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE۲.۱۹" برابر "۰.۰۰%
۳۸۰GHST۱.۱۲ دلار۵۰,۳۲۰ تومان۰.۸۵%۵.۳۷%۱۰.۵۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۵۲۵۰.۵۵ میلیون دلار۲۰.۱۳ میلیون دلار۴۵.۱۰ میلیون GHSTبی نهایت۰.۴۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۴TVK۰.۰۴۵۵۱۶ دلار۲,۰۴۳ تومان۱.۷۶%۱۱.۹۰%۲۴.۶۲%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۹۷۴۳.۱۷ میلیون دلار۷۶.۸۳ میلیون دلار۹۴۸.۴۳ میلیون TVK۱.۲۰ میلیارد TVK۱.۷۸" برابر "۰.۰۰%
۴۴۷HIGH۲.۹۹ دلار۱۳۴,۲۹۳ تومان۲.۰۲%۲۷.۷۴%۱۲۷.۸۰%Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۵۰۳۶.۸۰ میلیون دلار۶۷۷.۸۷ میلیون دلار۱۲.۳۰ میلیون HIGH۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH۱۸.۴۲" برابر "۰.۰۰%
۰/۵ (۰ نظر)