کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن X Protocol | POT

   مشخصات توکن
نام ICOX Protocol
نمادPOT
تاریخ شروعآبان 14, 1400
تاریخ پایانآبان 15, 1400
هدف$100000
فاز- مرحلهIDO
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

X Protocol is a Polkadot based cross chain protocol that provides decentralized, safe and fast bridging solutions. X Protocol aims to build a Decentralized Metaverse based on Web3.0, within the metaverse, different DAPPs can be built to satisfy users’ needs, like Cross-Chain Asset Management, Data Aggregation Predictive Analytics, Social networking needs, etc.

With the heterogeneous sharding technology, community governance and X cross-chain bridge, X Protocol achieves super scalability, speed, interoperability, governance and upgradability. Based on Polkadot ecology, X Protocol also plans to conduct deployment on other public chains such as ETH, BSC, Polygon, Solana, AVAX and others in the future to further expand its commercial scope and become a commercialized metaverse base.

Whitepaper
Source Code
Community
Chat
Twitter
IDO Ended
نام ICOX Protocol
نمادPOT
تاریخ شروعآبان 14, 1400
تاریخ پایانآبان 14, 1400
هدف$50000

IDO Ended
نام ICOX Protocol
نمادPOT
تاریخ شروعآبان 14, 1400
تاریخ پایانآبان 15, 1400
هدف$50000

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب