کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Torum | XTM

   مشخصات توکن
نام ICOTorum
نمادXTM
تاریخ شروعشهریور 23, 1400
تاریخ پایانشهریور 23, 1400
هدف$300000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

**What is Torum?**

Torum is a SocialFi Metaverse ecosystem that is specially designed for cryptocurrency users and projects.

The Web 3.0 ecosystem is built on a social media platform at its core, integrated with a yield farming hub for DeFi players, an NFT marketplace for crypto artists and Avatar NFT for Metaverse enthusiasts.

Torum strives to become an open, safe and interconnected entry point for crypto users to discuss crypto and get connected.

**What makes Torum unique?**
- Leading Multi-chain SocialFi Project
Over [200,000 users ](https://intro.torum.com/)

- Dual Exchange Backing
Kucoin Labs & Huobi Ventures

- Prestigious Backers:
AU21, DFG, Consensus Lab, Basics Capital, M6

- NFT & DeFi Integration:
Avatar NFT, NFT Marketplace, Torum Finance, NFT Launchpad

- Smart Crypto Marketing:
Torum Lounge (Crypto Clubhouse), Torumgram (Torum + Telegram)

Self-Reported TagsPlatformCommunications & Social MediaCollectibles & NFTsDeFiSharing EconomyEthereum EcosystemYield FarmingBinance Smart Chain EcosystemSocial TokenHECO EcosystemLaunchpadWrapped TokensMetaverseHuobi Capital PortfolioWeb3

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب