مشخصات توکن
نام ICOOrbeum
نماد ICOOBM
تاریخ شروعاسفند 10 1396
تاریخ پایاناردیبهشت 09 1397
کشورUK
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

About ORBEUM
Orbeum (OBM) tokens are based on Orbeum’s Ethereum smart contract (ERC20). All transactions on the platform are transparently recorded and stored on the block-chain, where they can always be checked.

Blockchain Programmer
Marketing
[custom-twitter-feeds screenname="orbeums"]
قیمت1 OBM = 0.01 USD فروش4,000,000,000 نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاری توزیع73% مطرح شدهUnknown
Soft Cap500000 USD Hard Cap40000000 USD