کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Nabox | NABOX

   مشخصات توکن
نام ICONabox
نمادNABOX
تاریخ شروعخرداد 27, 1400
تاریخ پایان--
هدفTBA
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
زمان پایان
ناشناس

Nabox is a Multi-chain DID Gateway to Web3. Nabox allows you to manage your digital assets quickly and easily across Ethereum, BSC, Polygon, OKExChain, Heco, Harmony, NULS and Nerve blockchains.

Website
Explorer
Explorer
Source Code
Community
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsDecentralized ExchangeDeFiWalletMobile Payment
ILO Ended
نام ICONabox
نمادNABOX
تاریخ شروعخرداد 27, 1400
تاریخ پایان--
هدف$0

SCO Ended
نام ICONabox
نمادNABOX
تاریخ شروعخرداد 26, 1400
تاریخ پایان--
هدف$0

IDO Ended
نام ICONabox
نمادNABOX
تاریخ شروعخرداد 25, 1400
تاریخ پایان--
هدف$0

IDO Ended
نام ICONabox
نمادNABOX
تاریخ شروعخرداد 25, 1400
تاریخ پایان--
هدف$0

جدیدترین مقالات

مقاله‌های منتخب